Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Ostatni produkt

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Coral4u Monika Kubicka, 95-200 Pabianice ul. Trębacka 39 telefon: 690-970-911 lub 690970511 e-mail: sklep@coral4u.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO) albo też w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Coral4u Monika Kubicka tj. w związku z zawieraniem i wykonywaniem oraz ewidencją umów z osobami, na rzecz których Pani/Pan działa (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w procesie wykonania usługi, w szczególności: pracownicy, firma księgowa, kurierskie i operatorzy pocztowi, podmioty powiązane, podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartych umów, o których mowa w pkt 2), przez okres trwania możliwości zawarcia takich umów oraz przez czas trwania skutków prawnych tych umów oraz dla oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy między Panią/Panem a Coral4u Monika Kubicka lub między osobą, na rzecz której Pani/Pan działa, a Coral4u Monika Kubicka, przy czym nie jest Pani/Pan osobą zobowiązaną do podania danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi współpracę gospodarczą między Panią/Panem a Coral4u Monika Kubicka lub między osobą, na rzecz której Pani/Pan działa, a Coral4u Monika Kubicka.

Facebook
time(s): 0.763860
memory1(MB): 37.238922